เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลศรีถ้อย

วัดพระเจ้าทองทิพย์ แต่เดิมเป็นวัดร้าง อยู่ในเขต บ้านป่าหวาย ซึ่งในอดีต เป็นป่าหวาย ทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้าน จึงเรียกว่า บ้านป่าหวาย จนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อประมาณ พ.ศ 2089 พระเจ้าไชยเชษฐาของกรุงศีรสันตนาคนหุตเมืองหลวง พระบาง(นครเชียงทอง)จะไปครองนครเชียงใหม่ ตามคำทูลของ เสนาอำมาตย์ ของเมืองเชียงใหม่พระองค์ได้นิมนต์พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ลงเรือมาด้วย เพื่อจะนำไปสักการะบูชาที่นครเชียงใหม่ พระองค์จึงทรงประทับเรือ พระที่นั่งตามลำน้ำโขงเข้ามาแม่น้ำกกและแม่น้ำลาว ตามลำดับ ครั้นมาถึงหน้าวัดพระเจ้าทองทิพย์ ปัจจุบันเรือพระที่นั่งก็มาติด ทั้งๆที่ไม่สิ่งขีดขวางอะไรเลย เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐา ทรงเห็นว่าเหล่าเสนาอำมาตย์หมดความสามารถแล้วจึงรับสั่งให้เสนาอำมาตย์ นิมนต์พระเจ้าทองทิพย์ ขึ้นทางทิศตะวันตกและโปรดให้สร้างมณฑปไว้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ แล้วพระองค์ก็เสด็จไปครองนครเชียงใหม่ต่อไปและต่อมาชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดตามพระพุทธรูปว่า วัดพระเจ้าทองทิพย์สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

น้ำตกห้วยหาญ มีความสูง 20 เมตร ระยะทางจากบ้านศรีถ้อย-บ้านอายิโก๊ะ 25 กิโลเมตร และจากบ้านอายิโก๊ะถึงน้ำตากระยะทาง 3 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย 38 กิโลเมตร    ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

น้ำตกห้วยหก มีความสูง 15 เมตร ระยะทางจากบ้านศรีถ้อย-บ้านใหม่แม่ยางมิ้น หย่อมบ้านห้วยหก 10 กิโลเมตร และจากหย่อมบ้านห้วยหกถึงน้ำตกระยะทาง 1.5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย รวม 21 กิโลเมตร    ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

น้ำตกป่าซ้อ มีความสูง 20 เมตร ระยะทางจากบ้านศรีถ้อย-บ้านอายิโก๊ะ 25 กิโลเมตร และจากบ้านอายิโก๊ะ ถึงน้ำตกระยะทาง 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวยรวม 45 กิโลเมตร    ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

^